Skip to content

ZASADY WSPÓŁPRACY

ZASADY WYKONYWANIA TŁUMACZEŃ SPECJALISTYCZNYCH

 1. Translatica Sylwia Biczyk wykonuje tłumaczenia pisemne w parach językowych angielski > polski oraz polski > angielski na warunkach określonych w Zasadach Współpracy, zwanych dalej „Zasadami”.
 2. Tłumaczenia wykonywane są na podstawie zamówienia złożonego w formie elektronicznej (e-mail).
 3. Koszt tłumaczenia oblicza się na podstawie obowiązującego cennika usług.
 4. Obowiązują następujące terminy wykonywania usług: termin zwykły – do sześciu (6) stron rozliczeniowych tłumaczenia zwykłego dziennie termin przyspieszony
  – od siedmiu (7) do dwunastu (12) stron rozliczeniowych tłumaczenia zwykłego dziennie termin ekspresowy
  – powyżej dwunastu (12) stron rozliczeniowych tłumaczenia zwykłego dziennie.
 5. Najkrótszy termin wykonania zlecenia w trybie zwykłym to dwa dni robocze licząc od daty zamówienia, w którym nastąpiło dostarczenie materiałów do tłumaczenia. Zlecenie takie wykonywane jest do godz. 17:00 w ustalonym dniu realizacji zlecenia, chyba że Klient określi w zamówieniu inną godzinę oddania tłumaczenia. Do terminu wykonania tłumaczenia nie są wliczane weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy.
 6. Zlecenie realizowane w dniu dostarczenia materiałów do tłumaczenia lub w dniu następnym uważa się za zlecenie realizowane w terminie ekspresowym lub superekspresowym w zależności od liczby stron.
 7. Tłumaczenie zawierające mniej niż 1800 znaków liczone jest jako pełna strona. Tłumaczenia takie rozliczane są na podstawie liczby stron, z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
 8. Cena tłumaczenia obejmuje jego weryfikację.
 9. Prace nietypowe, które nie są ujęte w obowiązującym cenniku wyceniane są indywidualnie.
 10. W razie wycofania zlecenia na tłumaczenie pisemne, Klient jest zobowiązany do zapłaty wg stawki uzgodnionej w zamówieniu proporcjonalnie do części wykonanego już tłumaczenia.
 11. Skorzystanie przez Klienta z tłumaczenia – w jakikolwiek sposób – przed dokonaniem zapłaty będzie uznane za akceptację tekstu tłumaczenia przez Klienta bez zastrzeżeń.
 12. Klient staje się właścicielem praw autorskich do otrzymanego tłumaczenia z chwilą zapłacenia należności za to tłumaczenie wyszczególnionej na fakturze.
 13. Faktury za wykonane tłumaczenie wystawiane są w chwili przekazania tłumaczenia. W wypadku stałej współpracy, faktury mogą być wystawiane w ostatnim dniu miesiąca, w którym zlecenie było zrealizowane, chyba że ustalono inaczej.
 14. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury.
 15. Cennik za usługę tłumaczenia pisemnego ma charakter orientacyjny i dotyczy zleceń pojedynczych i zlecanych sporadycznie. W przypadku stałej współpracy lub zleceń cyklicznych, ceny za tłumaczenie pisemne są ustalane indywidualnie.
 16. Podane niżej stawki dotyczą cen za jedną stronę rozliczeniową.
  Cena za słowo ważone: od 0,16 zł
  Cena za stronę: od 40 zł
  * Strona rozliczeniowa tłumaczenia pisemnego zwykłego (niepoświadczonego) to 1800 znaków ze spacjami. Tłumaczenia takie rozliczane są na podstawie liczby stron, z dokładnością do jednego miejsca po przecinku
 17. Translatica Sylwia Biczyk zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w odniesieniu do treści tłumaczonych tekstów, otrzymanych materiałów pomocniczych i informacji. Na życzenie Klienta obie strony mogą podpisać odrębne zobowiązanie do zachowania poufności.
 18. Odpowiedzialność materialna za wszelkie szkody związane z wykonaniem tłumaczenia przez Translatica Sylwia Biczyk jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego za wykonanie tego tłumaczenia, chyba że ustalono inaczej. Jednocześnie informujemy, że Translatica Sylwia Biczyk posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej.

[instagram-feed]